Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

Realizując zadania statutowe Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie członkowie Koła:

 1. Modlą się w intencjach powołań kapłańskich i zakonnych w naszej parafii i diecezji, polecając równocześnie opiece Bożej całe Seminarium: księży profesorów, wykładowców, przełożonych i alumnów:

a) w okresie całego roku w pierwsze czwartki miesiąca odmawiają koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz uczestniczą we Mszy św.

b) w okresie Wielkiego Postu – rozważają Drogę Krzyżowa

c) w październiku – odmawiają różaniec

 1. Biorą udział w Dniach Skupienia organizowanych przez WSD w Rzeszowie

 2. Biorą udział w comiesięcznych spotkaniach prowadzonych przez księdza Proboszcza.

 3. Biorą udział w spotkaniach opłatkowych i wielkanocnych organizowanych przez Seminarium oraz parafię, które są poprzedzane uczestnictwem we Mszy św.

 4. Biorą udział w pielgrzymkach organizowanych przez WSD w Rzeszowie oraz parafie

 5. Składają ofiary na rzecz Seminarium.

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie”.

§ 2

Stowarzyszenie tworzy swoje struktury i działa w oparciu o zasady określone w statucie i regulaminach opracowanych na jego podstawie.

§ 3

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, a także cudzoziemcy mieszkający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do swych spraw może zatrudnić pracowników etatowych.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem „Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie”.

§ 6

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Rzeszowie.

Rozdział II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Stowarzyszenie jest organizacją katolicką i prowadzi działalność w łączności z Biskupem diecezjalnym w Rzeszowie.

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie idei Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, niesienie mu pomocy finansowej i kształtowanie postaw religijno-moralnych zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez działanie wspierające Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, a szczególnie przez:

 1. Zjednywanie członków dla Stowarzyszenia i pozyskanie środków finansowych dla w/w Uczelni.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej w zakresie dozwolonym stowarzyszeniom.
 3. Organizowanie i prowadzenie spotkań, dni skupienia, pielgrzymek, imprez, itp.
 4. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele.
Rozdział III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Honorowych.
 2. Zwyczajnych.
 3. Wspierających.

§ 12

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmują Oddziały na podstawie złożonej deklaracji, lub własnoręcznego podpisu w księdze zgłoszeń prowadzonej przez Oddział oraz po uiszczeniu przynajmniej części zadeklarowanej składki rocznej.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach oraz czynne i bierne prawa wyborcze do władz.

§ 14

Za wszystkich żywych i zmarłych członków Stowarzyszenia odprawiana jest w każdą niedzielę Msza św.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek przestrzegania niniejszego statutu oraz niesienia zadeklarowanej pomocy materialnej.

Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne zebranie.
 2. Zarząd główny.
 3. Komisja rewizyjna.
 4. Sąd honorowy.

Kadencja władz trwa 5 lat.

§ 17

Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, ono wybiera 9-15 członków Zarządu głównego oraz Komisję rewizyjną i Sąd honorowy. Stowarzyszenie może zwoływać Nadzwyczajne Walne Zebranie. Może ono obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

Kompetencje Walnego zebrania:

 1. Wytyczne głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Wybór władz.
 3. Zmiana statutu bądź decyzja o rozwiązaniu.
 4. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
 5. Nadanie godności Członka Honorowego.
 6. Zatwierdzenie regulaminów władz Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania majątku.

§ 19

Zarząd główny jest stałą władzą uchwałodawczą Stowarzyszenia w okresach między Walnymi zebraniami. W jego skład wchodzą:

 1. Biskup diecezjalny działający przez swojego delegata.
 2. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego.
 3. Członkowie wybrani przez Walne zebranie.

Zarząd główny Stowarzyszenia reprezentuje na zewnątrz prezes zarządu.

§ 20

Kompetencje Zarządu:

 1. Kierowanie pracą Stowarzyszenia między Walnymi zebraniami
 2. Wykonywanie uchwał Walnego zebrania
 3. Działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz
 4. Wnioskowanie o nadanie tytułu Honorowego Członka
 5. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 21

Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Do jej kompetencji należy:

 1. Kontrola przynajmniej raz w roku działalności finansowej Stowarzyszenia.
 2. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 22

Sąd honorowy składa się z trzech osób. Do jego zadań należy rozpatrywanie sporów zaistniałych wewnątrz Stowarzyszenia.

Rozdział V. STRUKTURA STOWARZYSZENIA

§ 23

Stowarzyszenie posiada dwustopniową strukturę organizacyjną:

 1. Zarząd główny.
 2. Oddziały.

§ 24

Oddziały realizują cele Stowarzyszenia na terenie swojego działania w ścisłej łączności z Zarządem; nie posiadają osobowości prawnej.

h5 style=”text-align: center; margin-bottom: 20px; margin-top: 50px;”>Rozdział VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 26

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów oraz z własnej działalności gospodarczej.

§ 27

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między członków, służy bowiem realizacji celów statutowych.

§ 28

W razie likwidacji Stowarzyszenia majątek przechodzi na rzecz Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

§ 29

Likwidacja Stowarzyszenia następuje przez uchwałę Walnego zebrania większością 2/3 głosów.