Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Duszpasterstwo służby zdrowia sprawuje opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami i położnymi oraz kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej.

Kapłan-duszpasterz współpracując ze środowiskiem medycznym towarzyszy człowiekowi od narodzin aż do śmierci, w zdrowiu, w chorobie i w różnych okolicznościach życiowych.

Duszpasterstwo służby zdrowia posiada wzniosłą wartość i wyraża głęboko ludzkie i chrześcijańskie zadania podejmowane w służbie życiu. W trosce o życie wyraża się przede wszystkim prawdziwe ludzkie dzieło ochrony życia fizycznego i duchowego.

Współczesne zdobycze z zakresu medycyny i eksperymenty medyczne stosowane na organizmie ludzkim niosą ze sobą wielkie zagrożenie dla jednostek i całych społeczeństw. Duszpasterstwo służby zdrowia czuwa nad tym, aby działania medyczne na organizmie ludzkim osiągnęły należytą mądrość i odpowiedni poziom etyczny, który pozwoli mu zdobytą w tym zakresie wiedzę wykorzystać dla dobra ludzkiego. Doświadczenia nad zjawiskiem choroby, cierpienia i śmierci oraz związane z nimi pytania na temat roli medycyny i misji duszpasterza oraz całego personelu medycznego wobec chorego, stawiają człowieka wobec delikatnych problemów religijnych, etycznych i duszpasterskich.